Springbræt er en del af den socialøkonomiske fond Dansk RÅSTOF. Siden 1976 har vi været leverandør af revalidering og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger til Københavns Kommune og andre kommuner primært i Region Hovedstaden.

Vores indsats

Springbræt er optaget af at finde den kortest mulige vej til selvforsørgelse for borgerne ved at tilbyde den mindst indgribende foranstaltning. Derfor starter vi med at vurdere, om ordinær ansættelse er realistisk, eventuelt på deltid, eller om en ansættelse med løntilskud kan etableres. Er en virksomhedsplacering ikke realistisk her og nu, kan vi tilbyde virksomhedsforberedende indsatser skræddersyet den enkelte.

dsc_0098_crop

Virksomheder

Gennem årene har vi samarbejdet med utallige virksomheder om at integrere en bred gruppe af ledige borgere på arbejdsmarkedet. Det er vores erfaring, at virksomhedsrettede tilbud i form af praktik og ansættelse med løntilskud er de mest virksomme redskaber i forhold til at få udsatte borgere i arbejde, hvorfor vi over årene har opbygget et meget stort virksomhedsnetværk.

Medarbejdere

Medarbejdere

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har en socialfaglig viden, erfaring med at arbejde med udsatte borgere og en bred viden om arbejdsmarkedet og jobåbninger inden for brancher og fag med gode beskæftigelsesmuligheder.

Alle medarbejdere i Dansk RÅSTOF arbejder under overenskomst, der er indgået med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, HK med flere.

Springbræt lægger også vægt på, at vores medarbejdergruppe afspejler samfundet som helhed, og at vi får glæde af den mangfoldighed, det fører med sig, når man eksempelvis ansætter kolleger med anden kulturel baggrund.

Systematisk tænkning og arbejdsmåde

Systematik i arbejdsprocesser og i formidling af resultater er nødvendigt for at skabe klarhed og udvikling for borgeren. Systematisk tænkning og arbejdsmåde medvirker til, at opgaverne løses professionelt, ligesom vigtige elementer som retssikkerhed, samarbejde, progression, koordination og dokumentation får gode vilkår. At arbejde systematisk betyder, at nedenstående faser følges og adskilles fra hinanden i arbejdsprocessen.

  • Systematisk afklaring og vejledning
  • Planlægning og koordinering
  • Implementering, støtte og udvikling
  • Opfølgning og dokumentation

I praksis kan faserne stå alene og/eller lappe over hinanden, ligesom der kan være flere arbejdsprocesser i gang samtidig. Det systematiske sagsarbejde tager altid konkret og loyalt afsæt i bestillingen fra jobcentret, ligesom lovgivningsmæssige rammer og forvaltningsretlige retningslinjer til samarbejde og opgaveudførsel er en integreret del af den systematiske fremgangsmåde. Systematikken holdes på plads af tidsfrister og standardiserede analyse-, opfølgnings- og rapporteringskoncepter, tilpasset hver enkelt indsatsområde og situation. Springbræts ISAE 3000 certificerede digitale journalsystem samt moderne IT-udstyr generelt medvirker til en effektiv og fleksibel håndtering af sagsarbejdet.

Kommunikation
Kommunikation – både mundtlig og skriftlig

Kommunikation – både mundtlig og skriftlig – er et bærende element i al Springbræts arbejde. Vores opgave indebærer, at vi kommunikerer med borgere, jobcentre, virksomheder, social- og sundhedsforvaltninger, frivillige organisationer, læger med videre. Derfor arbejder vi bevidst med kommunikationsmetodikker målrettet de forskellige samarbejdspartnere: Borgere, jobcentre, virksomheder og ofte også privatpraktiserende læger.

Kommunikation med borgeren

I kommunikation med borgeren skriver og taler vi et dansk, som er enkelt i sætningskonstruktion og ordvalg. Vi oversætter fag- og lovterminologi med let forståelige begreber. I den mundtlige kommunikation anvender vi opfølgningsspørgsmål, der skal sikre, at borgeren har forstået Springbræts leverandørrolle, formål med indsatsen, krav og konsekvenser med mere. Intentionen er at beskrive en tydelig ramme for forløbet og sikre, at den enkelte borger kan overskue konsekvensen af sine handlinger.

Hvis fremmedsprogede borgere ikke forstår, hvad vi siger, indhentes tolkebistand fra vores tosprogede medarbejdere og/eller anviste tolkebureauer. I kommunikationen med borgeren er det vigtigt at stille relevante og åbne spørgsmål. Kommunikation handler om at lytte til, anerkende, udfordre og konfrontere borgerens budskaber. Springbræt arbejder metodepluralistisk og kan bringe forskellige kommunikationstilgange i spil, afhængig af den konkrete indsats, borger og situation. Ambitionen er at skabe en medinddragende relation og samarbejdsform. Dominerende kommunikationstilgange er den løsningsfokuserede, den kognitive og den narrative metode. Hertil kommer en stærk inspiration fra empowerment.

Kommunikation med jobcentret

I kommunikationen med jobcentret er præcise leverandørrapporter og ajourføring af borgerens udviklingsmål centrale redskaber til at levere dokumentationsgrundlag for eventuelt videre arbejde med borgeren. Konceptet omhandler en tydelig, konkret og systematisk formidling af indsatsens resultater, herunder vurdering og beskrivelse af borgerens udvikling frem mod afklaring, beskæftigelse eller uddannelse. Vi følger med omhu gældende regler og deltager gerne, når ovenstående ønskes suppleret af samarbejdsmøder eller anden personlig kontakt med jobcentret.

Samarbejde med virksomheder

I alt samarbejde med virksomheder opbygges en partnerskabsorienteret relation gennem viden, nærvær, service og tydelig forventningsafstemning. Konsulenterne skal være synlige og ajour med den konkrete virkelighed og aktuelle rekrutteringsbehov på de virksomheder, vi samarbejder med, hvorved vi kan sætte ind med individuelt tilrettelagte services, som gør det mere attraktivt for arbejdspladsen at påtage sig et socialt ansvar. Det kan være alt fra at rykke hurtigt ud og mediere ved konflikter til at yde sparring og rådgivning. Når der er tale om formidlingsaktiviteter, f.eks. af ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik, er tydelig forventningsafstemning omdrejningspunktet for kommunikationen. Det foregår dels ved personlige møder, dels via den skriftlighed, der følger ved indgåelse af aftale og øvrig blankethåndtering, samt ved opfølgningsbesøg på arbejdspladsen. Eksempelvis er praktikaftalen et centralt redskab, som danner udgangspunkt for opfølgningsmøder med borger og virksomhed og sikrer, at alle arbejder målrettet omkring løsning af opgaven.

Helhedssyn

Helhedssyn er et analyseredskab, der finder anvendelse, når vi skal forstå, beskrive og handle på den enkelte borgers beskæftigelsessituation. En vigtig pointe er, at indsatsen skal tilpasses den enkelte borgers situation bedst muligt. Det betyder, at Springbræt altid tager afsæt i nutid/fremtid og søger efter den mindst indgribende løsning i forhold til at hjælpe borgeren i arbejde eller uddannelse. Den mindst indgribende indsats består typisk af vejledning til ordinær uddannelse eller formidling af ordinært job. I en kortvarig og målrettet indsats indgår helhedssyn også som princip – eksempelvis i forhold til at udfolde og nuancere ressourcer, kompetenceprofil, landkort over faglig og geografisk mobilitet med videre. I forhold til afklaringsindsatsen er helhedssynet en vigtig metode, da alle aspekter af borgerens situation skal analyseres og dokumenteres.

Etik

Når man som system arbejder med mennesker, og dermed kan påvirke beslutninger vedrørende andres liv, er det vigtigt at håndtere og diskutere professionsetiske spørgsmål. Springbræts værdigrundlag fungerer som overordnet etisk retningslinje. Vores værdier – som er i overensstemmelse med Københavns Kommunes værdigrundlag – handler om at respektere hver enkelt som en medborger, der har ressourcer. Heraf følger en grundlæggende tro på den enkeltes muligheder, fremtid og fremskridt, og samtidig en tro på samfundets ret til at stille krav til den enkeltes deltagelse i fællesskabet. Arbejdsmarkedet er en del af det fællesskab, som borgeren har et ansvar i forhold til, og som samtidig er personligt kontakt-, identitets- og statusskabende for borgeren.

Etiske dilemmaer forebygges ved, at vi fra første møde med borgeren højprioriterer tydelighed i kommunikation til borgeren. Når etiske dilemmaer opstår, håndteres disse ved tydelig ledelse samt gennem konsulenternes faste deltagelse i faglige sparringsgrupper, supervisionsgrupper og individuel sparring med teamenes fagkoordinatorer og leder.