Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?

Springbræt støtter ledige borgere i Region Hovedstaden i at blive integreret på det almindelige arbejdsmarked – til glæde for virksomheder, borgere og samfundet som helhed. Læs mere om de forskellige forløbstyper her.

En mulighed for at rekruttere nye medarbejdere

Har din virksomhed arbejdsopgaver – store som små – som venter på at blive løst, så kontakt Springbræt. Vi har kontakt med hundredvis af ledige, så sandsynligheden for, at vi har en egnet kandidat, er stor. Fordelen ved at rekruttere gennem Springbræt er, at din virksomhed uden – eller med ganske få – udgifter får mulighed for at oplære og se medarbejderen an.

Springbræt matcher primært ledige borgere til ufaglærte jobs indenfor brancher, der generelt efterspørger arbejdskraft. Det drejer sig om:

 • Køkken og kantine
 • Detailhandel og butik
 • Praktisk servicefunktion, pedel og transport
 • Hotel, service- og reception
 • Rengøring
 • Pædagog og mennesker
 • Vaskeri

Tøv dog ikke med at kontakte os, hvis du har mere specialiseret opgaver i tankerne. En del af vores borgere besidder nemlig særlige kompetencer, der måske passer til din virksomheds behov.

En mulighed for at tage socialt ansvar

Hvis din virksomhed ser sig som en del af samfundet, er det oplagt at tage en af Springbræts kandidater i virksomhedspraktik, job med løntilskud eller anden form for virksomhedsrettet forløb. På den måde bidrager din arbejdsplads til, at en medborger opkvalificeres og får arbejdsmæssig selvtillid, og dermed den bedste chance for varigt at blive en del af arbejdsfællesskabet.

CSR, Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. På dansk oversættes CSR ofte til virksomhedens sociale ansvar. Historisk bliver oprindelsen af CSR ofte sat i forbindelse med en række industrimagnaters filantropiske bidrag til skoler, idrætsanlæg, biblioteker m.m. i 1800- og 1900-tallet.

I dag omfatter CSR ikke blot filantropi, men også arbejdsforholdene i virksomheden og dens ydre miljøpåvirkninger. Desuden involverer CSR i stigende grad virksomhedens vigtige samarbejdspartnere.

CSR (Corporate Social Responsibility), ofte også benævnt Corporate Sustainability and Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfundsansvar.

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov; de agerer filantropisk. At medvirke til at etablere et virksomhedsforløb for en af de borgere, der er knyttet til Springbræt, er at udvise socialt ansvar. Hensyntagen til nedsat arbejdsevne og dermed fokus på det rummelige arbejdsmarked er en af de former for socialt ansvar, som falder i hak med Springbræts initiativer og hvormed virksomheder kan udbygge deres CSR.

En mulighed for at fastholde din sygemeldte medarbejder – WORK 4U

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Link til WORK4U

Hvordan samarbejder vi med virksomheden?

Match mellem borger og jobfunktion/virksomhed

Inden virksomheden møder kandidaten, har Springbræt forberedt borgeren til jobstart. Vi har også arbejdet systematisk med at matche borgeren til den rigtige branche, den rigtige virksomhed og det rigtige job.

Når en borger skal matches med et job og en virksomhed er det vigtigt, at borgeren er en aktiv medspiller, der har indflydelse på og ejerskab for det forestående virksomhedsforløb. Sammen med borgeren foretager konsulenten i Springbræt en samlet vurdering af det arbejdsmæssigt rette niveau for borgeren – både i forhold til efterspørgslen på arbejdskraft og i forhold til borgerens interesser, ressourcer, barrierer og arbejdsmæssige udviklingspotentialer.

Det gode jobmatch handler om at finde en branche og et job, som opleves velkendt og trygt; noget, som allerede mestres. Det kunne være rengøring, madlavning eller kørsel. Den videre udvikling skal herefter foregå trin for trin i takt med, at borgeren vokser med opgaverne. Erfaringen er, at nederlag undgås ved, at der ikke stilles for høje og urealistiske krav – især ikke i den indledende fase, hvor borgeren især har brug for støtte og oplevelse af succes. Tankegangen bag det gode jobmatch illustreres i nedenstående model:

Virksomhedens jobbeskrivelse og borgerens kompetenceprofil

Op til et virksomhedsforløb samarbejder Springbræt med virksomheden om udfærdigelse af en jobbeskrivelse. Det er vores erfaring, at jo mere præcist og konkret arbejdsopgaverne er beskrevet des større er chancen for, at de gensidige forventninger fra start er klare for begge parter. En del af jobbeskrivelsen handler også om at beskrive forhold på arbejdspladsen. Hvor stor er personalegruppe? Hvem skal man samarbejde med? Er der sociale aktiviteter, borgeren forventes at indgå i? Hvem går man til, hvis man har brug for hjælp?

Det er ligeså vigtigt, at borgerens kompetenceprofil er godt beskrevet, så arbejdspladsen er grundigt informeret om borgerens kompetencer og kvalifikationer, forløbets formål, forventninger til oplæring, støtte og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Det er også vigtigt at forsikre virksomheden om, at den vil få den nødvendige bistand til, at forløbet bliver en succes. Det kan eksempelvis være hjælp til blankethåndtering og rådgivning om særlige skånehensyn.

Jobpræsentation

Når konsulenten har fundet en virksomhed, der matcher borgerens kompetenceprofil, jobønsker og eventuelle skånehensyn, vil det første skridt mod etablering af virksomhedspraktik være en samtale på virksomheden. Her deltager borger, arbejdsgiver og konsulent. På mødet gennemgår konsulenten elementerne i praktikaftalen/løntilskudsaftalen: Periode, (for)mål, jobindhold/arbejdsopgaver, evt. uddannelsesaktiviteter under forløbet, evt. arbejdspladsindretning, skånehensyn, opfølgningsplan samt særlige fokusområder eksempelvis øgning af arbejdstid. Konsulenten præciserer overfor borger og virksomhed, at elementerne skal være i fokus gennem hele forløbet. Endvidere vil konsulenten altid fokusere på beskæftigelsesperspektivet i forhold til ordinære ansættelsesmuligheder, herunder fleksjob, eller ved virksomhedspraktik ansættelse medløntilskud. Dette indskrives om muligt i praktikaftalen.

Rådgivning, vejledning og opfølgning

Trekantsamtaler på arbejdspladsen

Der afholdes løbende trekantsamtaler på arbejdspladsen, hvor konsulenten mødes med borgeren og arbejdslederen. Konsulentens rolle ved disse møder er at have fokus på borgerens beskæftigelsesmæssige progression ved:

 • at følge op på og fastholde delmål, skitseret i praktikaftale eller i løntilskudsaftale.
 • at gøre status på oplæring, trivsel, mødestabilitet.
 • at gøre status på aftaler og forventninger; faglige såvel som sociale.
 • at italesætte borgerens progression.
 • at udfordre borgeren, arbejdsopgave- og timemæssigt.
 • at foretage relevant justering af virksomhedsforløb.

Midtvejs i virksomhedsforløbet gøres der status i forhold til borgerens potentiale i stillingen og de konkrete ansættelsesmuligheder i virksomheden. Fravær af potentiale og ansættelsesmuligheder vil give anledning til overvejelser om brancheskift og/eller ny virksomhedsplacering. Konsulenten vil også være opmærksom på, om forløbet peger i retning af en arbejdsmæssig afklaring til en anden form for indsats, typisk fleksjob eller måske ressourceforløb.

Sparring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Springbrætprisen

Springbrætprisen er indstiftet af den alment velgørende fond Dansk Råstof som en anerkendelse af de virksomheder, som aktivt medvirker til at skabe et rummeligt arbejdsmarked for mennesker med flere vanskeligheder end blot arbejdsløshed.

 

Interesseret?