Borger: Hvor kan jeg komme i praktik?

Vi samarbejder med rigtig mange virksomheder i hovedstadsområdet, og kan derfor tilbyde virksomhedspraktik indenfor stort set alle brancher. De fleste af vores praktikpladser kan bestrides efter en grundig oplæring, og kræver derfor ikke, at du har en bestemt uddannelse. Hvis du har en uddannelse, som du gerne vil bruge, vil vi gøre, hvad vi kan for at finde en praktik, der matcher dit uddannelsesniveau, erfaringsbaggrund og arbejdsmæssige formåen.

Borger: Jeg er blevet forhindret i at møde til en samtale, eller til undervisning. Hvad gør jeg?

Du kontakter vores reception eller din konsulent hurtigst muligt.  Hvis du er syg og bor i Københavns Kommune, skal du huske også at melde dig syg til callcentret.

Springbræts reception 
33 32 59 99
adm@springbraet.dk
Københavns Kommunes Callcenter
82 56 56 82
Borger: Jeg har brug for en handicap P-plads. Har I dette?

Der findes tre offentlige handicapparkeringspladser i området, men desværre ingen i Springbræts regi. Til gengæld har vi handicapvenlige forhold på vores adresse – også for kørestolsbrugere. Se kort her over offentlige handicapparkeringspladser.

Borger: Jeg vil gerne starte i et forløb hos Jer. Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Du skal henvises til Springbræt af dit jobcenter. Når du er henvist, indkalder vi dig til en samtale. Sammen med dig og dit jobcenter lægger vi en plan, som bygger på det, du kan og interesserer dig for.

Borger: Skal jeg møde i Springbræt samme dato, som forløbet starter?

Der kommer an på, hvad der står i dit indkaldelsesbrev. Du bliver indkaldt til dit første møde med en konsulent lige omkring den dato, hvor dit forløb starter. Hold øje med din postkasse. Du kan også vælge at modtage indkaldelser på mail eller SMS, men det kræver, at du giver os dit skriftlige samtykke.

Jobcenter: Hvad skal jeg booke?

Du kan danne dig en overordnet fornemmelse af vores tilbud ved at gå til vores bestillingsguides:

Bestillingsguide for Københavns Kommune PDF
Link til printvenlig bestillingsguide for Københavns Kommune PDF

Link til læsevenlig bestillingsguide for kommuner i Region Hovedstaden PDF
Link til printvenlig bestillingsguide for kommuner i Region Hovedstaden PDF

For mere detaljeret information kontakt Lotte Thomsen
21 48 60 56
info@springbraet.dk
Omstilling
33 32 59 99
Jobcenter: Hvilke virksomheder samarbejder I med, når borgeren skal i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob?

Vi har et vældig bredt og godt samarbejde med mange forskellige typer virksomheder i Region Hovedstaden. Vores netværk omfatter store, mellemstore og små virksomheder og organisationer, private såvel som offentlige, fordelt på stort set alle brancher. Vi vil således altid (7-9-13) kunne finde et brugbart jobmatch uanset borgerens uddannelsesniveau, erfaringsbaggrund og arbejdsmæssige formåen.

Jobcenter: Mine borgere taler ikke så godt dansk, så jeg vil gerne vide i hvilket omfang I bruger tolke?

Springbræt har mange tosprogede konsulenter, og vi kan i alt tale 12 forskellige sprog. Hvis vi ikke har en konsulent, der taler din borgers sprog, gør vi brug af godkendte tolke udefra.

Se hvilke sprog vi taler her

Jobcenter: Tilbyder I hjemmebesøg?

I nogle af Springbræts forløb er der mulighed for, at borgeren – typisk i starten af forløbet – får besøg af sin konsulent i eget hjem eller et velegnet sted i lokalmiljøet.

Virksomhed: Hvad betyder det at have en person i virksomhedspraktik?

En virksomhedspraktik er et ulønnet jobforløb, hvor praktikanten arbejder i virksomheden, men modtager en offentlig ydelse i stedet for løn. Forløbet varer typisk 3 måneder, men der kan aftales både kortere og længere forløb, ligesom at den ugentlige arbejdstid kan variere fra 6-30 timer ugentligt. Virksomheden tilrettelægger sammen med praktikanten og Springbræt arbejdsopgaver og oplæring, så det matcher borgerens kompetencer og eventuelle skånehensyn.

For borgeren kan en virksomhedspraktik bruges til at afprøve et arbejdsområde inden valg af uddannelse eller måske indgivelse af fleksjobansøgning. Det kan også handle om, at praktikken opkvalificerer borgeren indenfor en særlig branche eller jobfunktion.

Virksomhed: Hvad er et mini-job?

Et mini-job er et almindeligt job på 6-12 timer ugentligt. Begrebet er opstået i kølvandet på loven om kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft i oktober 2016. Der er opstået et behov for, at ledige – med midlertidige begrænsninger i arbejdsevnen – kan blive en del af et arbejdsfællesskab, og samtidig undgå nedsættelse af ydelse.

Har du et mini-job i Storkøbenhavn – eller er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Thomas Danielsen på mobil 23 42 62 46

Virksomhed: Hvad kan vi tilbyde jeres virksomhed?

I Springbræt hjælper vi ledige borgere i gang på arbejdsmarkedet og yder samtidig socialfaglig bistand, så vores forløb lykkes til glæde for både virksomhed og borger. Virksomheder har via samarbejdet med Springbræt mulighed for at fastholde egne sygemeldte medarbejdere, rekruttere nye medarbejdere samt mulighed for at profilere sig som en socialt ansvarlig virksomhed, der tager et samfundsansvar.

Virksomhed: Hvad vil det sige at ansætte en person med løntilskud?

Det vil sige at ansætte en ledig, der matcher nogle uløste opgaver i virksomheden, i op til 6 måneder. Det kan være alt mellem 20-37 timer ugentligt. Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig mindsteløn, og får efterfølgende en del af lønnen refunderet fra jobcenteret. Dette kan ses som en kompensation for den tid, der skal bruges på oplæring og træning af den nyansatte.

Fordelen for virksomheden ved at oprette et løntilskudsjob er, at det giver mulighed for at rekruttere en kendt arbejdskraft. Hertil kommer en profil som socialt ansvarlig virksomhed og ikke mindst den tilfredsstillelse, det giver at bidrage til, at medarbejderen får nye kompetencer, erfaringer og kontakter, og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Virksomhed: Hvad vil det sige, at tage en person i arbejdsprøvning?

En arbejdsprøvning er et tilbud til borgere, som har helbredsmæssige problemer, og som har brug for en afklaring af, hvad sygdommen betyder i arbejdsmæssige sammenhænge. Typisk afdækkes arbejdsevnen gennem et tre måneders arbejdsprøvningsforløb på en almindelig virksomhed. Inden da har Springbræt i samarbejde med borgeren lagt en detaljeret plan, hvor mål, skånehensyn og konkrete fokusområder er klart beskrevet. Planen evalueres og justeres løbende i takt med, at borgerens ressourcer og kompetencer afdækkes. Konsulenten i Springbræt støtter gennem hele forløbet borgeren i at udfolde din arbejdsevne maksimalt.

Virksomhed: Hvordan arbejder I med arbejdsfastholdelse?

Det er vores erfaring, at jo tidligere vores konsulenter indgår samarbejde med en virksomhed omkring fastholdelse af en medarbejder, jo større succes har vi med at udarbejde en fælles plan, som alle parter er tilfredse med.

Springbræt hjælper med at lægge en solid og brugbar plan for medarbejderen, uanset om de er syge eller er fraværende af andre årsager. Hvad enten medarbejderen er ny-sygemeldt, har haft fravær over en længere periode eller har gentagende sygemeldinger, vil vores konsulenter bidrage til udarbejdelsen af en udvidet fastholdelsesplan. Planen skal sikre en åben og konstruktiv dialog med respekt for både medarbejder og virksomhed.

WORK4U – er et nyt særligt tilbud, hvor virksomheder kan købe konsulentekspertise, som led i at fastholde sygemeldte medarbejdere.