Ressourceforløb

Alle tilbud til borgere i eller på vej til ressourceforløb har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod arbejde eller uddannelse. Det gælder uanset om opgaven handler om at yde bidrag til rehabiliteringsplanen forberedende del, eller om det handler om at implementere rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere sikrer den beskæftigelsesrettede udvikling. I disse forløb prioriteres også et tæt samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler.

Når forløbet afsluttes, udfærdiger konsulenten en grundig og omfattende rapport, jobcentret kan anvende direkte i det videre arbejde med borgeren. I rapporten beskrives og dokumenteres status på de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført. Der konkluderes på forløbets resultater, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens generelle udvikling hen i mod beskæftigelse. Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen.

Der henvises til vores kursuskatalog (pdf) for info om hold- og gruppetilbud.

Spørgsmål til bookning kan rettes til:

Lotte Thomsen
21 48 60 56
Springbræts sekretariat
33 32 59 99
Individuelt tilrettelagt ressourceforløb

Formålet med forløbet er at introducere borgeren til arbejdsmarkedet og dét at være ansat på en virksomhed. Parallelt er ambitionen at motivere borgeren til at se sig selv som en aktiv del af arbejdsstyrken. Sidst, men ikke mindst, skal borgeren lære, hvordan personlige barrierer kan overkommes i et job. Vejen til målet vil afhænge af rehabiliteringsplanen, beskæftigelsespotentialet og udviklingsmålet. Derfor tilrettelægges ethvert ressourceforløb individuelt.

Opera ID 144-3067
Projekt nr. 0014

Link til PDF

Håndholdt ressourceforløb

Det håndholdte ressourceforløb har til formål at stabilisere borgerens livssituation, så denne bliver klar til en virksomhedspraktik. I første omgang handler det om at afdække kompleksiteten af de barrierer, der forhindrer borgeren i at være på arbejdsmarkedet, og herefter at søge løsninger og se muligheder for at minimere betydningen af disse. For det andet handler det om at styrke borgerens tiltro til eget forandrings- og beskæftigelsespotentiale – også selvom ordinær fuldtidsbeskæftigelse vurderes urealistisk nu og her. Hensigten er, at borgeren bliver i stand til at imødekomme arbejdsmarkedets krav om kompetencer, fremmøde, fremtoning, initiativ og samarbejde.

Opera ID 144-3029
Projekt nr. 0013

Link til PDF

Fastholdelsesmentor

Formålet med en fastholdelsesmentor er at støtte op om forhold, der kan udgøre en risiko for, at borgeren frafalder sit aktive beskæftigelsestilbud. Lige så vigtigt er det, at borgeren støttes i sine personlige udviklingsmål, der på længere sigt skal sikre den varige integration på arbejdsmarkedet.

Overordnet set fungerer mentor som personlig vejleder, støtteperson, motiverende coach og systemguide. I praksis er der stor forskel på, hvad borgerne konkret har behov for støtte til, hvilket også ændrer sig over tid. Det centrale er, at støtten på meningsfuld vis skal bygge bro til job eller uddannelse, hvad enten det handler om at komme op om morgenen eller formidle skånehensyn til en arbejdsgiver.

Opera ID 144-3019
Projekt nr. 0009

Link til PDF

Helhedsorienteret ret og pligt mentor

Formålet med en helhedsorienteret ret og pligt mentor er at vejlede borgeren i, hvordan han/hun kan opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Heri ligger også, at mentor hjælper og støtter borgeren med at stabilisere sin livssituation, så borgeren får overskud til at indgå i en beskæftigelsesindsats.

Opera ID 144-3020
Projekt nr. 0012

Link til PDF

Ressourcegrupper

Såvel det individuelt tilrettelagte som det håndholdte ressourceforløb rummer mulighed for deltagelse i en af Springbræts mange ressourcegrupper. Vi samler borgere med samme type af udfordringer i små grupper á 4-6 personer. Aktiviteterne i gruppen er baseret på metodikken bag socialt gruppearbejde, som er en ressourceorienteret arbejdsform, der, med gruppen som aktiv, støtter den enkeltes udvikling.