Aktivitetsparate borgere

Alle tilbud til aktivitetsparate borgere har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod arbejde eller uddannelse. Det gælder, uanset om vejen er direkte eller består af opdelte distancer med fokus på borgerens personlige udviklingsmål.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere sikrer den beskæftigelsesrettede udvikling. Hvis vi har den fornødne viden om borgeren, eller hvis borger eller jobcenter har særlige præferencer, kan vi matche borgeren til den mest kompetente konsulent. Det kan være på baggrund af særlige videns- og kompetenceområder, men også køn, alder eller mentors sprog- og kulturbaggrund kan indgå som parameter.

Når et forløb afsluttes rapporterer konsulenten, med udgangspunkt i de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført, og resultaterne af forløbet, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens udvikling hen i mod beskæftigelse. Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen, ligesom borgerens CV vedlægges.

Der henvises til vores kursuskatalog (pdf) for info om hold- og gruppetilbud.

Spørgsmål til bookning kan rettes til:

Anja Bigum
29 65 58 55
Springbræts sekretariat
33 32 59 99
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Dette tre ugers forløb har til formål at afklare, hvad der skal til for, at borgeren kommer i arbejde eller starter på uddannelse. Konkret handler det om at konkretisere et beskæftigelsesmål, så det matcher efterspørgslen på arbejdskraft. Det kan også handle om at afdække borgerens jobmotivation, begrænsninger i arbejdsevnen og behov for opkvalificering. I løbet af de tre uger skal borgeren også kvalificere og målrette sin jobsøgning. Der formidles viden om jobsøgningsteknikker, forhold og krav på arbejdsmarkedet, og der arbejdes praktisk med at få udarbejdet eller opdateret CV og ansøgning.

Opera ID 144-3070
Projekt nr. 0015

Link til PDF

Intensivt virksomhedsforløb

Formålet med dette forløb er at støtte borgeren intensivt og målrettet i at søge og opnå en ordinær fuld- eller deltidsansættelse. Vejen dertil går typisk gennem en ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. Derfor er et centralt delmål hurtigt at matche borgeren til en branche → en jobfunktion → en konkret virksomhed med mulighed for at tilbyde borgeren et virksomhedsforløb op til 25 timer om ugen.

Opera ID 144-3071
Projekt nr. 0016

Link til PDF

Individuelt tilrettelagt virksomhedsforløb

Formålet med forløbet er at introducere borgeren til arbejdsmarkedet og dét at være ansat på en virksomhed. Parallelt er ambitionen at motivere borgeren til at se sig selv som en aktiv del af arbejdsstyrken. Sidst, men ikke mindst, skal borgeren lære, hvordan personlige barrierer kan overkommes i et job. Vejen til målet vil afhænge af den enkeltes beskæftigelsespotentiale og udviklingsmål.

Opera ID 144-3067
Projekt nr. 0014

Link til PDF

Håndholdt virksomhedsforløb

Det håndholdte virksomhedsforløb har til formål at stabilisere borgerens livssituation, så denne bliver klar til en virksomhedspraktik. I første omgang handler det om at afdække kompleksiteten af de barrierer, der forhindrer borgeren i at være på arbejdsmarkedet, og herefter at søge løsninger og se muligheder for at minimere betydningen af disse. For det andet handler det om at styrke borgerens tiltro til eget forandrings- og beskæftigelsespotentiale – også selvom ordinær fuldtidsbeskæftigelse ikke vurderes realistisk nu og her. Hensigten er, at borgeren bliver i stand til at imødekomme arbejdsmarkedets krav om fremmøde, fremtoning, initiativ og samarbejde.

Opera ID 144-3029
Projekt nr. 0013

Link til PDF

Fastholdelsesmentor

Formålet med en fastholdelsesmentor er at støtte op om forhold, der kan udgøre en risiko for, at borgeren frafalder sit aktive beskæftigelsestilbud. Lige så vigtigt er det, at borgeren støttes i sine personlige udviklingsmål, der på længere sigt skal sikre den varige integration på arbejdsmarkedet.

Opera ID 144-3070
Projekt nr. 0015

Link til PDF